1. The Koine.Community is a platform on which K.C. members write their personal columns. The K.C. members are free in choosing topics, arguments and language of their publications.

2. The K.C. members’ freedom means authors’ personal responsibility for their ideas and arguments. This responsibility also means that we all agree to respect the community’s basic values: freedom, solidarity and humanity. The K.C. members are people of good will and do not tolerate hate speech and slander.

3. The K.C. editorial staff provides technical support for the communication of members, proofreading, publication of authors’ materials and platform design. The K.C. editors are not allowed to interfere in the meanings and arguments of the authors’ materials.


1. Koine.Community ― гэта платформа, на якой чальцы К.С. вядуць свае персанальныя калонкі. Чальцы К.С. вольныя ў выбары тэм, аргументацыі і мовы публікацыі.

2. Свабода чальцоў К.С. вядзе да асабістай адказнасці аўтараў за выказаныя ідэі і аргументы. Гэтая адказнасць звязаная з павагай да базавых каштоўнасцяў супольнасці: свабода, салідарнасьць і чалавечнасць. Члены К.С. трымаюцца добрай волі і не прымаюць мовы нянавісці і паклёпу.

3. Рэдакцыя К.С. ажыццяўляе тэхнічную падтрымку камунікацыі К.С., моўную вычытку, публікацыю аўтарскіх матэрыялаў і дызайн платформы. Рэдакцыі К.С. забаронена ўмяшанне ў сэнсавыя пытанні і аргументацыю аўтарскіх матэрыялаў.


1. Koine.Community ― პლატფორმაა, სადაც K.C.-ის წევრები თავიანთ პირად სვეტებს უძღვებიან. პლატფორმის წევრები თავისუფალნი არიან პუბლიკაციის თემის, არგუმენტებისა და ენის არჩევანში.

2. K.C.-ის წევრების თავისუფლებას მივყავართ ავტორთა პირად პასუხისმგელობამდე გამოთქმულ აზრებსა და მოყვანილ არგუმენტებზე. ეს პასუხისმგებლობა დაკავშირებულია პლატფორმის ძირითად პრინციპებთან, ესენია: თავისუფლება, სოლიდარობა და ადამიანურობა. K.C. – კეთილ ნებაზე დაფუძნებული პლატფორმაა, მისი წევრებისთვის მიუღებელია სიძულვილის ენა და ცილისწამება.

3. K.C.-ის რედაქცია ახორციელებს კომუნიკაციის ტექნიკურ მხარდაჭერას პლატფორმის წევრებთან, აქვეყნებს საავტორო სვეტებს, აკვირდება ტექსტების ენობრივ სიზუსტეს და ქმნის პლატფორმის დიზაინს. K.C.-ის რედაქციას ეკრძალება საავტორო ნაშრომების არგუმენტაციასა და შინაარსობრივ საკითხებში ცვლილებების შეტანა.


1. Koine.Community ― это платформа, на которой члены сообщества ведут свои личные колонки. Члены К.С. свободны в выборе тем, аргументации и языка публикации.

2. Свобода членов К.С. ведет к личной ответственности авторов за высказанные идеи и аргументы. Эта ответственность связана с уважением базовых ценностей сообщества: свободы, солидарности и человечности. Члены К.С. придерживаются доброй воли и не приемлют языка ненависти и клеветы.

3. Редакция К.С. осуществляет техническую поддержку коммуникации членов сообщества, языковую вычитку, публикацию авторских материалов и дизайна платформы. Редакции К.С. запрещено вмешательство в смысловые вопросы и аргументацию авторских материалов.


1. Koine.Community ― це платформа, на якій члени К.С. спільноти ведуть свої особисті колонки. Члени спільноти мають повну свооду у виборі тем, аргументації і мови публікації.

2. Свобода членів К.С. спільноти веде до особистої відповідальності авторів за висловлені ідеї та аргументи. Ця відповідальність пов’язана з повагою базових цінностей спільноти: свободи, солідарності й людяності. Члени спільноти дотримуються доброї волі і не сприймають мови ненависті і наклепу.

3. Редакція К.С. здійснює технічну підтримку комунікації членів спільноти, мовну вичитку, публікацію авторських матеріалів і дизайну платформи. Редакції К.С. заборонено втручатися в смислові питання і аргументацію авторських матеріалів.